Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động iphone

Thứ hai, 18/06/2018, 10:16 GMT+7
Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động iphone

Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động iphone

Cục Hải quan TP.HCM vừa có công văn số 1563/HQHCM-GSQL hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu điện thoại di động iphone theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ vào Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ tại điều khoản chuyển tiếp quy định: Các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2018. 

Tuy nhiên, ngày 31/5/2018 Bộ Thông tin truyền thông ban hành Quyết định 823/QĐ-BTTT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông là Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT.

Tại Mục V Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (bãi bỏ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện) không quy định Danh mục hàng hóa này.

Tại Điều 4 Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu nêu rõ:
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan;
2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều kiện, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật;
3. Đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra theo quy định tại Điều 65 Luật Quản lý ngoại thương, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
4. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, thương nhân chỉ phải giải quyết thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ quan Hải quan.

Như vậy, theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP thương nhân nhập khẩu mặt hàng điện thoại di động không yêu cầu phải có giấy phép hay điều kiện nhập khẩu, thương nhân chỉ cần giải quyết thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan./.

nhap-khau-iphone

nhap-khau-dien-thoai-di-dong