Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP cho sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP

Thứ ba, 24/05/2022, 12:56 GMT+7

Ban hành thông tư đi kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm luồng IP sử dụng công nghệ Ipsec và TLS.

Thông tư 23/2022/TT-BQP được ban hành vào ngày 04/04/2022 và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 20/05/2022,  nội dung ban hành kèm theo thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BQP về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ Ipsec VPN và TLS VPN phục vụ bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự, thuộc đối tượng bảo mật luồng IP. Cụ thể là các sản phẩm mật mã dân sự được sử dụng các thuật toán mật mã, kỹ thuật có ứng dụng mật mã để bảo vệ thông tin để tạo kênh truyền bảo mật giữ hai đầu trên môi trường mạng IP.

Căn cứ vào yêu cầu hoạt động quản lý tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng được quy định tại Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận, công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan nhà nước theo các quy định hiện hành. 

/vnt_upload/news/05_2022/23.2022.TT-BQP.pdf