Chính sách vận chuyển

Thứ hai, 14/06/2021, 17:39 GMT+7

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN, GIAO HÀNG, LƯU KHO

  1. Thời gian giao hàng

Bên cung cấp dịch vụ thừa nhận rằng các giao dịch dựa trên điều kiện phải có sự hợp tác đúng hạn, thích hợp và sự cung cấp thông tin đầy đủ của Bên sử dụng dịch vụ. Tất cả thời gian giao hàng được thông báo trước chỉ mang tính chất tham khảo. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bên cung cấp dịch vụ sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Bên sử dụng dịch vụ các thiệt hại hoặc mất mát do việc không giao hàng hoặc giao hàng chậm. Rủi ro đối với mất mát hoặc thiệt hại đối với sản phẩm sẽ chuyển giao cho Bên sử dụng dịch vụ khi bàn giao.

Bên cung cấp dịch vụ có quyền chỉ định và hủy bỏ việc giao hàng trong các trường hợp nghiêm trọng, và đặc biệt là các trường hợp sau:

  • Khi người sử dụng dịch vụ không tuân thủ các điều khoản thanh toán đã thỏa thuận;
  • Khi người sử dụng dịch vụ không cung cấp đúng hạn cho bên cung cấp các thông tin cần thiết cho việc gởi hàng;
  • Các sự kiện bất khả kháng hoặc các sự kiện khác như là xung đột xã hội, dịch bệnh, chiến tranh, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn do vận hành thiết bị, việc gián đoạn hay trì hoãn trong vận chuyển hoặc bất kỳ nguyên nhân nào dẫn tới việc dừng một phần hoặc toàn bộ công việc tại bên cung cấp dịch vụ.
  1. Vận chuyển và giao hàng

Bên sử dụng dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh để vận chuyển sản phẩm đến địa điểm lưu kho của Coco Trans hoặc điểm đến vận chuyển đã chọn của Bên sử dụng dịch vụ (bao gồm chi phí vận chuyển hàng hóa và các khoản phí khác (nếu có)) và chúng tôi sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Bên sử dụng dịch vụ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí hải quan, thuế và các khoản phí khác.

Bên sử dụng dịch vụ phải cung cấp hướng dẫn bằng văn bản chính xác và đầy đủ để thực hiện đơn hàng và địa chỉ giao hàng.

Việc nhận giao hàng được xác nhận của chúng tôi không:

(a) cho biết hoặc ngụ ý rằng bất kỳ sản phẩm nào đã được giao mà không bị mất mát hoặc hư hỏng, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với bất kỳ sản phẩm nào sau đó được phát hiện xảy ra sau khi xác nhận nhận giao hàng;

(b) chỉ ra hoặc ngụ ý rằng chúng tôi thực sự đã nhận được số lượng sản phẩm do Bên sử dụng dịch vụ chỉ định cho lô hàng đó; hoặc

(c) từ bỏ, giới hạn hoặc giảm bất kỳ quyền nào của chúng tôi theo thỏa thuận này.

Bên sử dụng dịch vụ đảm bảo rằng các sản phẩm được đánh dấu, đóng gói, dán nhãn và phân loại đúng cách để xử lý và phù hợp để lưu trữ an toàn. Chúng tôi sẽ không chấp nhận các sản phẩm không được đóng gói đúng cách hoặc theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, không phù hợp để di chuyển hoặc lưu trữ trong kho.

Hàng hóa được gửi đi với cước vận chuyển và đóng gói thuộc trách nhiệm của Bên sử dụng dịch vụ.

Không thực thi quyền truy đòi đối với Bên cung cấp cấp dịch vụ về các tổn thất, hỏng hóc hoặc thiệt hại gây ra cho hàng hóa. Bên sử dụng dịch vụ phải đảm bảo kịp thời khả năng tiếp cận và bố trí kho xưởng dành cho việc nhận hàng cho phép tiếp nhận các thiết bị nặng và cồng kềnh; trong bất kỳ tình huống nào bên cung cấp dịch vụ cũng sẽ không gánh chịu chi phí này.

  1. Lưu kho

Nếu Bên cung cấp dịch vụ không thể giao hàng hóa vì các lý do thuộc trách nhiệm của Bên sử dụng dịch vụ, Bên cung cấp dịch vụ sẽ, tùy theo sự lựa chọn của mình và trên cơ sở thông báo bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật) tới Bên sử dụng dịch vụ, có quyền để các hàng hóa ở một vị trí lưu kho thích hợp. Bên sử dụng dịch vụ sẽ thanh toán chi phí xử lý, bảo hiểm, lưu kho và các chi phí có liên quan khác, và sẽ gánh chịu rủi ro về mất mát hoặc thiệt hại đối với các hàng hóa này khi hàng hóa được để tại kho. Không có quy định nào theo điều này ảnh hưởng đến quyền của Bên cung cấp dịch vụ xuất hóa đơn cho các hàng hóa, hàng hóa lưu kho sẽ được coi là đã được bàn giao cho Bên sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi không đảm bảo các sản phẩm trong khi lưu kho cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với các sản phẩm do biến động trong phạm vi nhiệt độ hoặc độ ẩm của kho. Chúng tôi có quyền chấm dứt lưu khovà yêu cầu loại bỏ các sản phẩm hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm bằng cách thông báo trước cho Bên bán Bảy mươi hai (72) giờ bằng văn bản. Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí do các sản phẩm nói trên trong khoảng thời gian quy định và đưa sản phẩm ra khỏi kho khi thanh toán tất cả các khoản phí. Nếu sản phẩm không được rời đi, chúng tôi có thể thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý hoặc bán sản phẩm. Bên sử dụng dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản trả lại và hoàn trả sản phẩm cho khách hàng của Bên sử dụng dịch vụ. Bên sử dụng dịch vụ có thể thanh toán cho chúng tôi để xử lý bất kỳ khoản trả lại và hoàn tiền nào cho khách hàng của Bên sử dụng dịch vụ.