Chính sách, điều khoản

Chính sách và quy định chung dưới đây ("Quy định") gồm các điều khoản và điều kiện mà Quý khách hàng cần biết hoặc thực hiện theo khi sử dụng dịch vụ của Coco Trans. Trong Quy định này, cụm từ "chúng tôi, "của chúng tôi", “Bên cung cấp dịch vụ” hoặc “Coco Trans” được hiểu là Công ty TNHH Coco Tran, đóng vai trò là Đại lý làm thủ tục hải quan (gọi tắt là “Đại lý hải quan”).

Điều khoản chung

Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ.

Bất kỳ hoạt động cung cấp dịch vụ nào do chúng tôi thực hiện, bất kỳ quan hệ pháp lý nào giữa Bên sử dụng vụ và chúng tôi đều là đối tượng chịu sự chỉnh của các điều khoản này. Tất cả các điều khoản hoặc điều kiện khác bị từ chối và sẽ không ràng buộc Đại lý làm thủ tục hải quan phải tuân thủ theo. Trừ khi được quy định rõ ràng trong thỏa thuận này, trong trường hợp có xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa điều khoản và các thông tin được thể hiện trên hợp đồng, các điều khoản này sẽ được áp dụng.

Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ trong số ít được hiểu là có bao gồm số nhiều, và ngược lại.

Định nghĩa

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Luật Hải quan, trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng) thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai Hải quan theo quy định.

Bên cung cấp dịch vụ ở đây là Đại lý làm thủ tục hải quan “Công ty TNHH Coco Trans”.

Bên sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: Người yêu cầu cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, người thụ hưởng dịch vụ, người nhận chuyển nhượng dịch vụ.

Thời hạn hiệu lực có nghĩa là giai đoạn hiệu lực được quy định trong bản báo giá, và nếu không được quy định trong báo giá, thì mặc nhiên được hiểu là trong vòng 07 ngày kể từ ngày phát hành chính thức bản báo giá.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Giới hạn trong phạm vi chúng tôi được ủy quyền theo thỏa thuận với Quý khách về dịch vụ giao nhận hàng hóa đối với các hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngưng nhập khẩu là người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng), thay mặt chủ hàng thực hiện một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ như sau:

 • Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan;
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa;
 • Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải;
 • Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
 • Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Tổ chức hoạt động vận tải theo thỏa thuận.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Thỏa thuận hợp đồng

Bên sử dụng dịch vụ phải đảm bảo tính đầy đủ, trọn vẹn, chính xác về các chứng từ, thông tin cần thiết về hàng hóa cho Bên cung cấp dịch vụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật hiện hành liên quan về hồ sơ cung cấp. Đại lý làm thủ tục hải phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng. Việc giao kết hợp đồng đại lý bằng văn bản là bắt buộc.

Bất kỳ một phụ lục hợp đồng nào liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cũng như bất kỳ thay đổi, các thỏa thuận và thông báo liên quan đến việc chấm dứt hay bất kỳ tuyên bố hay thông báo nào khác đều phải được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương (điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật) trừ khi các khoản này có quy định khác.

Đối với các phụ lục, điều kiện bổ sung đối với việc cung cấp dịch vụ hàng hóa quốc tế về giao hàng và vận chuyển có hiệu lực tại thời điểm ký kết hợp đồng, sẽ trở thành một phần của hợp đồng.

Bên sử dụng dịch vụ được quyền chỉ định các nhà thầu phụ thực hiện các nghĩa vụ nếu được chúng tôi phê chuẩn trước bằng văn bản hoặc bằng hình thức email.

Thanh toán phí dịch vụ

Phí dịch vụ được hai bên thỏa thuận trên cơ sở thực tế của từng lô hàng. Giá phí dịch vụ có thể thay đổi.

Hình thức thanh toán: Bên sử dụng dịch vụ thanh toán trước 100% tổng trị giá dịch vụ như đã thỏa thuận của từng lô hàng theo hình thức chuyển khoản. Đồng tiền thanh toán là Việt Nam đồng.

Bên sử dụng dịch vụ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí và chi phí của chúng tôi liên quan đến thỏa thuận này. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ thanh toán các khoản tiền khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của Bên sử dụng dịch vụ theo Thỏa thuận hoặc để giảm thiểu rủi ro trả lại, bồi hoàn, khiếu nại, tranh chấp, vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.Việc cung cấp dịch vụ sẽ được lập hóa đơn, các mức giá bao gồm thuế, phí giao hàng, phí dịch vụ, phí xử lý chứng từ và các phí liên quan khác.

Nếu Bên sử dụng dịch vụ không chấp nhận bản giá trong vòng 07 ngày kể từ ngày chúng tôi phát hành báo giá chính thức ngay sau thời điểm nhận được thông báo yêu cầu báo giá dịch vụ của đơn vị, chúng tôi được quyền hủy bỏ báo giá đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Giao dịch này sẽ mặc nhiên không còn hiệu lực.

Hóa đơn

Chấp nhận các điều khoản chung trong việc cung cấp dịch vụ này, sẽ mặc nhiên được cho rằng việc người sử dụng dịch vụ đồng ý một cách rõ ràng là sẽ nhận các hóa đơn điện tử thay cho các hóa đơn giấy từ Bên cung cấp dịch vụ, phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam về phát hành hóa đơn.

Quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ

Bên cung cấp dịch vụ có quyền:

 • Yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lý.
 • Yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn, kể cả trong thời gian xem xét và giải quyết khiếu nại.
 • Yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ đóng gói hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn quy định (đối với những hàng hóa dễ vỡ, hàng đông lạnh, hàng hóa nguy hiểm…) để đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Kiểm tra nội dung gói, kiện trước khi chấp nhận và từ chối thực hiện dịch vụ nếu Bên sử dụng dịch vụ không thực hiện đúng các quy định vận chuyển.
 • Có quyền tạm ngưng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ nếu Bên sử dụng dịch vụ không thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn.

Bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ:

 • Chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lý.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ hàng hoặc các lô hàng do Đại lý làm thủ tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan hải quan.
 • Trường hợp Bên cung ứng dịch vụ thay mặt chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan phải chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan.
 • Đảm bảo cung ứng đúng chất lượng dịch vụ mà Công ty đã công bố công khai.
 • Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quy định và các thỏa thuận giữa hai bên theo hợp đồng.
 • Đảm bảo an toàn, chính xác và bí mật thông tin của Bên sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ

Bên sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: Người yêu cầu cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, người thụ hưởng dịch vụ, người nhận chuyển nhượng dịch vụ.

Bên sử dụng dịch vụ có quyền:

 • Được đảm bảo bí mật thông tin theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và Chính sách bảo mật thông tin trực tuyến của Bên cung cấp dịch vụ.
 • Giám sát, khiếu nại việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên cung cấp dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan hải quan trong trường hợp Bên cung cấp dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế.
 • Đề nghị cơ quan hải quan chấm dứt làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp phát hiện Bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng.
 • Được cung cấp dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp chủ hàng có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.

Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ:

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cho đại lý làm thủ tục hải quan.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cung cấp cho đại lý làm thủ tục hải quan, về nội dung hàng gửi.
 • Bố trí người làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính trực tiếp với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp thực hiện thủ tục qua đại lý làm thủ tục hải quan thì đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng để thực hiện các công việc theo hợp đồng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan đã ký giữa đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ theo thỏa thuận, kể cả trong thời gian xảy ra khiếu nại giữa hai bên.
 • Bồi thường cho Bên cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật nếu có thiệt hại phát sinh do lỗi Bên sử dụng dịch vụ.

Sự sửa đổi

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi thỏa thuận bất cứ lúc nào và thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức

 • vì lý do pháp lý, quy định, gian lận và lạm dụng hoặc lý do bảo mật;
 • Thay đổi các tính năng hiện có hoặc thêm các tính năng bổ sung vào Dịch vụ (trong trường hợp điều này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sử dụng Dịch vụ của Bên sử dụng dịch vụ); hoặc
 • hạn chế các sản phẩm hoặc hoạt động mà chúng tôi cho là không an toàn, không phù hợp hoặc gây khó chịu. Bên sử dụng dịch vụ tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày có hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận này sẽ cấu thành việc Bên sử dụng dịch vụ chấp nhận thay đổi đó. Nếu có bất kỳ thay đổi nào là không thể chấp nhận được đối với Bên sử dụng dịch vụ, Bên sử dụng dịch vụ đồng ý không sử dụng dịch vụ và thông báo hủy.

Giấy phép theo quy định/ Kiểm soát xuất khẩu

 • Bên sử dụng dịch vụ phải thông báo cho chúng tôi về giấy phép theo quy định. Bên sử dụng dịch vụ, trong phạm vi được áp dụng, phải tuân thủ pháp luật và các quy định về kiểm soát xuất khẩu của Châu Âu, Mỹ hoặc quy định kiểm soát xuất khẩu khác. Bên sử dụng dịch vụ phải có các giấy phép cần thiết trước khi chuyển giao thông tin kỹ thuật hoặc các hàng hóa cho chúng tôi và phải thông báo cho chúng tôi trên cơ sở không cần có yêu cầu, về số phân loại kiểm soát xuất khẩu tương ứng đối với thông tin kỹ thuật hàng hóa đó (ví dụ: Luật pháp Hoa Kỳ ECCN) và về bất kỳ hạn chế nào đối với việc chuyển giao như vậy. Bên sử dụng dịch vụ cam kết cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin cần thiết để tuân thủ các quy định đó trong từng trường hợp.
 • Bên được cung cấp sản phẩm phải thực hiện chính sách tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định về xuất khẩu của các quốc gia khác liên quan đến việc giao dịch hàng hóa. Nếu Bên sử dụng dịch vụ bán lại hoặc chuyển giao quyền sở hữu và/hoặc quyền sử dụng hàng hóa (toàn bộ hoặc từng phần) tới một bên thứ ba hoặc xuất khẩu các hàng hóa, Bên sử dụng dịch vụ sẽ tuân thủ chặt chẽ các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của các quốc gia có thể áp dụng liên quan đến việc mua, bán và sử dụng các hàng hóa. Bên sử dụng dịch vụ sẽ không xuất khẩu, tái xuất, bán lại, vận chuyển hoặc chuyển giao hàng hóa cho một bên thứ ba nếu Bên sử dụng dịch vụ biết hoặc có lý do để tin rằng hàng hóa sẽ được dùng liên quan đến hạt nhân, vũ khí hóa học hoặc sinh học, cho công nghệ tên lửa hoặc cho ứng dụng quân sự hoặc cho lý do khác có thể tạo ra sự vi phạm các luật, quy định hoặc quy tắc liên quan đến xuất khẩu hoặc sự vi phạm giấy phép liên quan đến xuất khẩu hoặc yêu cầu về giấy phép. Bên sử dụng dịch vụ miễn hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời bảo vệ, bồi thường và giữ cho Bên cung cấp dịch vụ không bị thiệt hại về những hành động, khiếu nại mà đối tượng sử dịch vụ vi phạm Điều khoản này và/hoặc bất kỳ hành động hoặc sự chểnh mảng mà Bên sử dụng dịch vụ phải có trách nhiệm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm & Phát hành chung

Vì chúng tôi không tham gia vào các giao dịch giữa Bên sử dụng dịch vụ và khách hàng của Bên sử dụng dịch vụ, nên nếu có tranh chấp phát sinh giữa hai bên, khách hàng của Bên sử dụng dịch vụBên sử dụng dịch vụ sẽ miễn trách nhiệm cho chúng tôi (và các đại lý và nhân viên của chúng tôi) khỏi các khiếu nại, các yêu cầu và thiệt hại do hậu quả, đã biết và chưa biết, nghi ngờ hoặc không nghi ngờ, tiết lộ hoặc không được tiết lộ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó.

Dịch vụ khác

Chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng Bên sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ cung cấp một thỏa thuận và hóa đơn riêng biệt để chi trả cho từng dịch vụ khác này. Người sử dụng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và thanh toán các khoản phí và chi phí cho dịch vụ này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc bất kỳ vấn đề nào do Bên sử dụng dịch vụ, bên thứ ba hoặc cơ quan nhà nước nào ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ.