Khai báo mã HS trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định

Thứ năm, 24/06/2021, 16:32 GMT+7

Căn cứ Điều 46 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; Kiểm tra; Giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định về nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định;

Cụ thể: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này. Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật. Trường hợp người nộp thuế không khai bổ sung thì cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định.”

Theo quy định trên, nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai ban đầu, công ty phải thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống sau khi nhận được thông báo của Cơ quan Hải quan về kết quả phân tích, giám định. Trường hợp hàng hóa phải nộp thuế, sẽ không tính tiền chậm nộp đối với tờ khai được lấy mẫu phân tích trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định. 

Nguồn: https://tieptheo.com/thread-2579.html