Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ ba, 06/07/2021, 16:02 GMT+7

Ngày 14/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung 01 thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy là thiết bị vô tuyến mạng rộng công suất thấp (LPWAN).

Mặt khác, Bộ cũng sửa đổi Danh mục thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy từ 04 thiết bị xuống còn 02 thiết bị. Cụ thể Danh mục này bao gồm thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất và thiết bị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G).

Trước đây, thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy bao gồm 04 thiết bị sau: Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM; Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD; Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD; Thiết bị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G).