Quyết định số 823/QĐ-BTTTT bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Friday, 01/06/2018, 09:25 GMT+7

Quyết định số 823/QĐ-BTTTT bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-BTTTT ngày 31/05/2018 ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó:

- Căn cứ hiệu lực của Thông tư số18/2014/TT-BTTTT là Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.

- Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT quy định chi tiết về loại hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép quy định tại số thứ tự 3 mục B phần V Phụ lục II Nghị định 187/2013/NĐ-CP: thiết bị viba, thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9 KHz đến 400 KHz và công suất từ 60 mW trở lên (gọi chung là thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện).

Tuy nhiên, tại Mục V Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (bãi bỏ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện) không quy định Danh mục hàng hóa này.

823-QD-BTTTT-1

823-QD-BTTTT-2