News

14/08/2018
Cách phân biệt sản phẩm mỹ phẩm"Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài ...
13/08/2018
Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
02/08/2018
Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP về mặt hàng viễn thông điện tử ...
11/07/2018
Tổng cục hải quan vừa có Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ Về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế tại cấp Chi cục hải quan.
11/07/2018
Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ...
07/07/2018
Decision 1810/QD-TCHQ date 15/06/2018