News

11/07/2018
Tổng cục hải quan vừa có Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ Về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế tại cấp Chi cục hải quan.
11/07/2018
Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ...
07/07/2018
Decision 1810/QD-TCHQ date 15/06/2018
06/07/2018
Official Letter 3899/TCHQ-GSQL
06/07/2018
Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
04/07/2018
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn. Tổng cục hải quan vừa có văn bản số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2018 hướng ...