Phạm vi cung cấp dịch vụ, Quyền và nghĩa vụ các bên

Friday, 28/05/2021, 15:24 GMT+7

I. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Trong phạm vi chúng tôi được ủy quyền theo thỏa thuận với Quý khách, là người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là chủ hàng), thay mặt chủ hàng thực hiện một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ như sau:

1. Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan;

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa;

3. Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải;

4. Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;

5. Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Tổ chức hoạt động vận tải theo thỏa thuận.

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Bên cung cấp dịch vụ có quyền:

a) Yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lý.

b) Yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn, kể cả trong thời gian xem xét và giải quyết khiếu nại.

c) Yêu cầu Bên sử dụng dịch vụ đóng gói hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn quy định (đối với những hàng hóa dễ vỡ, hàng đông lạnh, hàng hóa nguy hiểm…) để đảm bảo hàng hóa được bảo quản an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.

d) Kiểm tra nội dung gói, kiện trước khi chấp nhận và từ chối thực hiện dịch vụ nếu Bên sử dụng dịch vụ không thực hiện đúng các quy định vận chuyển.

e) Có quyền tạm ngưng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ nếu Bên sử dụng dịch vụ không thanh toán phí dịch vụ đầy đủ, đúng hạn

2. Bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ:

a) Chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lý.

b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ hàng hoặc các lô hàng do Đại lý làm thủ tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

c) Chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan hải quan.

d) Trường hợp Bên cung ứng dịch vụ thay mặt chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục hải quan phải chịu trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan.

e) Đảm bảo cung ứng đúng chất lượng dịch vụ mà Công ty đã công bố công khai.

f) Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn quy định và các thỏa thuận giữa hai bên theo hợp đồng.

g) Đảm bảo an toàn, chính xác và bí mật thông tin của Bên sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bên sử dụng dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: Người yêu cầu cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ, người thụ hưởng dịch vụ, người nhận chuyển nhượng dịch vụ.

1. Bên sử dụng dịch vụ có quyền:

a) Được đảm bảo bí mật thông tin theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và Chính sách bảo mật thông tin trực tuyến của Bên cung cấp dịch vụ.

b) Giám sát, khiếu nại việc thực hiện các nghĩa vụ của Bên cung cấp dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định xử lý của cơ quan hải quan trong trường hợp Bên cung cấp dịch vụ vi phạm các quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế.

c) Đề nghị cơ quan hải quan chấm dứt làm thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp phát hiện Bên cung cấp dịch vụ không thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng.

d) Được cung cấp dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu làm thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp chủ hàng có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.

2. Bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ:

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cho đại lý làm thủ tục hải quan.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cung cấp cho đại lý làm thủ tục hải quan, về nội dung hàng gửi.

c) Bố trí người làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính trực tiếp với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Trường hợp thực hiện thủ tục qua đại lý làm thủ tục hải quan thì đại lý làm thủ tục hải quan thay mặt chủ hàng để thực hiện các công việc theo hợp đồng dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan đã ký giữa đại lý làm thủ tục hải quan và chủ hàng.

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.

e) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ theo thỏa thuận, kể cả trong thời gian xảy ra khiếu nại giữa hai bên.

f) Bồi thường cho Bên cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật nếu có thiệt hại phát sinh do lỗi Bên sử dụng dịch vụ.